Algemene Voorwaarden puincontainer.nl


Kvk nr. 17071183.
BTW-nummer NL800459106B01.
VIHB-nummer MB508115VIHB (VROM / NIWO vergunning)
 1. Toepasselijkheid
 2. Algemeen
 3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
 4. Prijzen
 5. Betaling
 6. Levering en leveringstijd
 7. Order Stoppen Wijzigen en Annuleren
 8. Eigendomsvoorbehoud onduidelijk
 9. Garantie en aansprakelijkheid
 10. Regels voor producten
 11. Overmacht
 12. Intellectuele eigendom
 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 14. Persoonsgegevens
 15. Geschillenregeling en beslechting
 16. Diversen
 17. Definities afvalstromen


1. Toepasselijkheid
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Puincontainer.NL.

 2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

 3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

 4. Algemene Voorwaarden die de Huurder hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Puincontainer.NL is ingestemd.

 5. Onder "Huurder" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Puincontainer.NL in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

 6. De internetsites van Puincontainer.NL richten zich uitsluitend op de Nederlandse markt.

 7. Door het gebruik van de internetsite van Puincontainer.NL en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Huurder deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. Deze algemene voorwaarden worden duidelijk op de site en bij het bestelproces geattendeerd en Huurder aanvaard deze bij het daadwerkelijk bestellen van een order.

 8. Puincontainer.NL is als hoofdaannemer bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Huurder. De aansprakelijkheid wordt niet verlegd naar onderaannemer.

2. Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden, hierna te noemen 'algemene bepalingen', zijn van toepassing op alle door opdrachtgever gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, aanvaarde opdrachten en gesloten overeenkomsten, behoudens voor zover daarvan in deze overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken of toepassing daarvan ten aanzien van de Goederen/overeenkomst niet mogelijk is.

 2. Deze algemene bepalingen regelen als zodanig de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Puincontainer.NL en vormen een integraal onderdeel van de aanbieding dan wel de (toekomstige) overeenkomst. De inhoud van deze algemene bepalingen is partijen bekend. Opdrachtnemer heeft een exemplaar van de algemene bepalingen ontvangen.

 3. Gedurende de looptijd van een overeenkomst kan de inhoud van de overeenkomst niet gewijzigd worden, behoudens wanneer deze wijziging door Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijk worden overeengekomen.

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
 1. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 2. Een aanbod van de potentiële Huurder als genoemd in artikel 2 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
  • de potentiële Huurder heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Puincontainer.NL via de elektronische weg verzonden. Deze zijn door Puincontainer.NL ontvangen.
  • de potentiële Huurder heeft uitdrukkelijk schriftelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen.
  • een offerte is door de Huurder getekend en door Puincontainer.NL ontvangen ingeval door Puincontainer.NL een op naam gestelde offerte is uitgebracht.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Huurder is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door de Huurder opgegeven e-mail adres. Deze overeenkomst kan door Puincontainer.NL herroepen worden in geval ten goede gronden heeft aan te nemen dat de Huurder niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Puincontainer.NL de Huurder dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.
 4. De aangeboden diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig mogelijk als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk blijkt.

4. Prijzen
 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
 2. Indien de Huurder gebruikt maakt van de All-in diensten zoals grond&zand, hout en puin afvoer is de Huurder verplicht het aangegeven borgbedrag te betalen. Het borgbedrag wordt bij goedkeuring door de leverancier indien het voldoet aan de acceptatie voorwaarden binnen 5 werkdagen terug gestort. Wanneer de Huurder verboden materialen deponeert bij het hout of schoon puin verliest de Huurder per direct het borgbedrag en wordt schriftelijk geïnformeerd. Bij bezwaar kan de Huurder dit schriftelijk bevestigen naar Puincontainer.NL
 3. Huurder is de prijs verschuldigd die Puincontainer.NL in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Puincontainer.NL worden gecorrigeerd.
 4. Bezorgkosten zijn in principe bij de prijs inbegrepen. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Huurder medegedeeld.
 5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Huurder de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Puincontainer.NL
 6. Indien de Huurder besluit de container te verplaatsen en of te wijzigen zullen naar de Huurder een eenmalig transport bedrag berekend worden van € 125,- incl. BTW.
 7. Indien een huurder buiten zijn herroeping recht gebruik maakt van wijziging en of annulering worden administratieve kosten berekend van € 17,50 incl. BTW.

5. Betaling
 1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgend manier worden betaald:
  A) IDeal betalingsysteem
  Puincontainer.NL kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
 2. In het geval dat Puincontainer.NL een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Huurder in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
 3. Bij niet of niet tijdige betaling door de Huurder is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag de wettelijke rente per maand verschuldigd, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
 4. Ten laste van de Huurder komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Puincontainer.NL heeft moeten maken, als gevolg van het niet nakomen van de (betalings-) verplichtingen door de Huurder.
 5. In geval van niet tijdige betaling is Puincontainer.NL naar alle redelijkheid bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Huurder de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen. Het betalen van verschuldigde rente en kosten zijn daaronder begrepen.

6. Levering en leveringstijd
 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Puincontainer.NL er naar om bestellingen en betalingen die voor 15 uur 's middags op een werkdag zijn geplaatst de volgende werkdag uit te voeren. Genoemde voorkeur van ochtend en of middag geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Puincontainer.NL kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Indien wij de leveringsdag niet binnen een termijn van 2 dagen voldoen heeft de Huurder recht de bestelling te annuleren zonder kosten en zonder aanspraak van eventuele schade.
 2. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Huurder wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Puincontainer.NL streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Huurder te melden.
 3. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Huurder en zijn de Algemene Voorwaarden van de leverancier van toepassing.

7. Order Stoppen Wijzigen en Annuleren
 1. De Huurder adviseren wij het product onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Wijzigen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de orderbevestiging. De Huurder krijgt zijn geld terug en/of moet bijbetalen aan het aangepaste product. Nadat de betaling is voldaan wordt het product gewijzigd.

>8. Eigendomsvoorbehoud onduidelijk
 1. De Huurder (ontdoener) mag de producten, voordat de huur daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. Garantie en aansprakelijkheid
 1. De leverancier neemt de afvalstoffen in ontvangst met de Huurder op de overeengekomen locatie. De afvalstoffen worden geaccepteerd of geweigerd op basis van de acceptatie voorwaarden Puincontainer.NL of de acceptatievoorwaarden van verwerker. Deze voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst. Vanaf het moment van acceptatie op basis van de voorwaarden en op locatie van eindverwerker zijn de afvalstoffen eigendom van eindverwerker en komen zij voor zijn risico, tenzij na acceptatie blijkt dat is afgeweken van de voorwaarden waaronder aanlevering dient plaats te vinden. Indien de afvalstoffen geweigerd worden op basis van niet strikte naleving van de acceptatie voorwaarden dan wel algemene voorwaarden is Huurder aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade.
 2. Het is verboden om in het product gevaarlijk afval, grond, asbest of dakafval te deponeren. De Huurder is verantwoordelijk en dient bij overtreding dit te verwijderen.
 3. Het is verboden hoger te beladen dan 20 cm boven de bovenrand van het product in verband met de weg- en verkeersregels. Voor een kluszak geldt dat tot 5cm onder de rand. De Huurder is verantwoordelijk om bij overtreding dit te verwijderen. De verantwoordelijkheid ligt bij de Huurder.
 4. Het is mogelijk dat Puincontainer.NL op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Puincontainer.NL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
 5. De Huurder dient voor het product de ruimte voldoende af te bakeren zodat het product op uw voorkeur plaats uitgevoerd te worden. Wanneer de Huurder niet aanwezig kan zijn zullen wij trachten zo dicht mogelijk bij de Huurder huisadres te plaatsen. De Huurder kan geen rechten ontlenen indien bij afwezigheid de container in de ogen van de Huurder verkeerd geplaatst heeft.
 6. Puincontainer.NL streeft naar product(en) die voldoen aan de inhoud in m³ zoals het product(en) in de winkel zijn beschreven. Het kan zijn het product(en) afwijkingen in afmetingen m.b.t. de leverancier(s). De Huurder kan geen rechten ontlenen met afwijkingen van minder dan 1,0 m³.

10. Regels voor producten Ten aanzien van de verhuur van producten gelden voorts specifiek de volgende bepalingen.
 1. De Huurder dient zich t.o.v. de gehuurde te gedragen als een goede huisvader
 2. Huurder is verplicht zorg te dragen voor een eenvoudige en zonder vertraging bereikbare locatie, passende verlichting, bebakening en afdekking van het product alsmede voor het treffen van alle verdere voorzieningen, welke algemeen wenselijk zijn (onder meer ter bescherming van natuur, milieu en omwonenden) dan wel enige autoriteit voorgeschreven zijn en/of worden.
 3. Huurder is verplicht het product aan het einde van de overeenkomst huurperiode weer in oude staat (slijtage als gevolg van normaal gebruik daargelaten) aan verwerker te retourneren. Leverancier blijft onder alle omstandigheden eigenaar van het product
 4. De maximale belading van de container is boven de rand en voor een Big Bag geldt dat tot 5cm onder de rand. In ieder geval dat product verkeerd is beladen of is over beladen, een en ander te beoordeling van Puincontainer.NL of door haar ingeschakelde derden, is Puincontainer.NL gerechtigd de behandeling en/of afvoer van het product te weigeren. Eventuele schades en/of boetes als gevolg van verkeerde belading of over belading zijn voor rekening van de Huurder.
 5. Het plaatsen en ophalen van het product op de door de Huurder aangeduide plek (oprit, pad, tuin e.d.) geschiedt indien redelijk voor eigen risico van de Huurder. De Huurder vrijwaart Puincontainer.NL op de door haar van de activiteiten ingeschakelde derden tegen aanspraken ter zake.

11. Overmacht In geval van overmacht is Puincontainer.NL niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de huurder ontstane schade, behoudens en voor zover Puincontainer.NL als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
 1. Puincontainer.NL is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt;
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Puincontainer.NL geen invloed kan uitoefenen, doch Puincontainer.NL. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen; Onder overmacht wordt mede begrepen: overheidsmaatregelen, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking of werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, weersgesteldheid die uitvoering van de overeenkomst vertraagt c.q. onmogelijk maakt, intrekking van één of meer vergunningen van Puincontainer.NL. en/of derden waarop Puincontainer.NL voor het kunnen nakomen van de overeenkomst is aangewezen, brand en/of andere storingen in het bedrijf van Puincontainer.NL , dan wel in het bedrijf van de toeleverancier(s) Puincontainer.NL, of in andere bedrijven van derden, waarop Puincontainer.NL voor het kunnen nakomen van de overeenkomst is aangewezen.
 3. Puincontainer.NL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Puincontainer.NL zijn verbintenis had moeten nakomen;
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is Puincontainer.NL gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
 5. Voor zoveel Puincontainer.NL ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomene respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Puincontainer.NL gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

12. Intellectuele eigendom
 1. De Huurder erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Puincontainer.NL, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 3. Het is de Huurder verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Puincontainer.NL, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

13. Persoonsgegevens
 1. Puincontainer.NL zal de gegevens van de Huurder uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
 2. Puincontainer.NL neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

15. Geschillenregeling en beslechting
 1. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@ Puincontainer.NL. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
 2. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

16. Diversen
 1. Puincontainer.NL is gevestigd te

  Locht 100
  5504 RP Veldhoven

  Gedeponeerd KvK Eindhoven: 17071183
  BTW nr. NL 800459106B01

  Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Puincontainer.NL op bovenstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.
 2. Puincontainer.NL klantenservice is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 7.00 uur tot 17.30 uur en zaterdag van 8.00 uur t/m 12.00 uur.
 3. Puincontainer.NL streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mail binnen 2 uur te beantwoorden.

17. Definities afvalstromen Bedrijfsafval/KWD (kantoor, winkel, dienstafval): Alle afvalstoffen die vrijkomen bij bedrijven, instellingen, instituten enz. zoals bijv. huisvuil in vuilniszakken, niet zijnde afvalwater, autowrakken of gevaarlijke afvalstoffen.
Meer in het bijzonder zijn uitgesloten stoffen die:
 • giftig zijn;
 • in combinatie met overig afval giftige stoffen kunnen opleveren;
 • schade kunnen opleveren aan mens, dier en gewas;
 • zelfontbrandbaar zijn;
 • explosief zijn;
 • in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen en/of ontbranden;
 • schade kunnen opleveren aan de bodem, het oppervlaktewater of grondwater;
 • milieuhygiënisch of technisch moeilijk te verwerken zijn;
 • kadavers en slachtafval;
 • worden bestempeld als specifiek ziekenhuisafval;
 • radioactief zijn;
 • gesloten dan wel gevulde vaten, flessen, kisten en andere verpakte stoffen voorzover op de inhoud geen directe controle mogelijk is;
 • autobanden;
 • bitumeuze afvalstoffen en aardolieproducten of afvalstoffen daarvan, mengsels van stoffen die giftige chemicaliën bevatten, waaronder bestrijdingsmiddelen;


Licht Bedrijfsafval/KWD (kantoor,winkel,dienstafval):
Alle afvalstoffen die vrijkomen bij bedrijven, instellingen, instituten bijv. afkomstig van sloopwerkzaamheden enz., niet zijnde afvalwater, autowrakken of gevaarlijke afvalstoffen en een minimale soortelijke massa van 100kg per m³.

Grof Bedrijfsafval:
Bedrijfsafval dat qua volume te groot is om in gebruikelijke inzamelingsmiddelen te worden aangeboden als Bedrijfsafval en/of waarvoor een bijzonder inzamelingsmiddel zoals bijvoorbeeld een kraan moet worden ingezet.
Restafval/BSA residu:
Afvalstoffen, die vrijkomen bij bouw, renovatie en sloop van woningen, gebouwen, bouwwerken (ook kunstwerken en wegen) en sloopwerken of vrij komt uit de recycling en minder dan 50% herbruikbare afval bevat; ook wel genoemd uitgesorteerd BSA of afval dat technisch moeilijk recyclebaar is en een minimale soortelijke massa hebben van 100 kg per m³.

Bouw- en sloopafval (BSA):
Afvalstoffen, die vrijkomen bij bouw, renovatie en sloop van woningen, gebouwen, bouwwerken (ook kunstwerken en wegen) en sloopwerken, bestaande uit: puin, zand (tot een maximum van 10%), steen, cement, beton, metalen, hout, ferro en non-ferro, vlakglas, gips, isolatiemateriaal, leeg emballagemateriaal en kunststoffen voorzover niet verontreinigd of vermengd met gevaarlijke afvalstoffen of organisch afval. De inhoud van de aangeboden/te storten container dient voor 50% herbruikbare afval te bevatten zoals hout en puin en een minimale soortelijke massa te hebben van 100 kg per m³.

Agrarisch afval:
Groenafval met vervuiling zoals bijv. groenafval vervuild met potjes.

Gevaarlijk afval:
Afvalstoffen die in de Wet Milieubeheer en de daarin verwezen regelingen, verdragen en besluiten als gevaarlijke afvalstoffen worden aangewezen.

Papier en/of karton:
Papier en/of karton voorzover niet verontreinigd of vermengd met andere stoffen.

Beton puin:
Trottoirtegels en –banden, metaalpuin, betonresten, schollen, betonpalen, betonvloeren en max. 5% zand per container. Voorzover niet zijnde verontreinigd of vermengd met andere stoffen zoals bijv. gips, giboblokken, gasbeton.

Metsel puin:
Muren van bijv. huizen en gebouwen van aan elkaar gemetselde bakstenen en max. 5% zand per container bevat, voorzover niet zijnde verontreinigd of vermengd met andere stoffen.

Hout:
Hout is te onderscheiden in de volgende kwaliteiten:
 • A-kwaliteit: diverse blanke houtsoorten plafond- en vloerdelen, deuren (niet gemaakt van plaatmateriaal), pallets, stuwhout;
 • B-kwaliteit: spaanplaat, multiplex, triplex, hardboard, zachtboard, vezelplaat;
 • C-kwaliteit: geïmpregneerd hout, gewolmaniseerd hout, gecreosoteerd hout, bielzen, getrokken palen, beschoeiinghout.

Groenafval L:
Dit is licht composteerbaar groen afval zoals snij- en knip afval waaronder bloemen en planten, groente en fruit maar vrij van takken en stronken en enige vorm van overige vervuiling.

Groenafval M:
Licht vervuild groenafval. Groenafval H:
Vervuild Groenafval.

Groenafval Grof:
Groenafval zoals: rozen, takken, stronken, derhalve afval dat moeilijker te composteren is, maar vrij is van enige vorm van overige vervuiling.

SWILL:
Uit professionele keukens van bijvoorbeeld restaurants en kantines aangeleverde gekookte etensresten, niet zijnde droog groente- en fruitafval.

Kunststoffen:
Kunststoffen dienen zo homogeen mogelijk te worden aangeleverd, soort bij soort en zonder restproduct. Bijvoorbeeld druppelslangen (LDPE), schone krimpfolie, kunststof productie restafvalstoffen, pijp, HDPE buis zonder aarde, zand of water, kunststof jerrycans zonder restproduct, doppen of etiketten, kunststof emmers met minder dan 2% gewichtsvulling, alles vrij van metalen.

Kunststofmix:
Een mix van pvc, hdpe, ldpe met minder dan 2% zand of vervuiling, alles vrij van metalen.

Schoon tempex:
100 % wit tempex, droog en zonder enige vorm van vervuiling.

Vervuild tempex:
Tempex met enige vorm van verkleuring of vervuiling.

Acceptatie:
Puincontainer.NL behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de aard en definitie van de afvalstoffen zelf te bepalen. Tevens behoudt Puincontainer.NL zich uitdrukkelijk het recht voor om de acceptatievoorwaarden van de verwerker van toepassing te laten zijn.

Overige specifieke definities zijn opvraagbaar.
Gebruik van deze site betekent dat u onze Algemene voorwaarden accepteert.