Afvalsoorten


Wat mag er wel en niet in de container? Met de containers van puincontainer.nl kunt u verschillende soorten afval afvoeren. Zo kennen wij de volgende afvalstromen:

Omdat de tarieven bij puincontainer.nl variëren per afvalstroom. Is het belangrijk dat u het juiste afval selecteert, dit voorkomt verrassingen achteraf.

Gemengd bouw- en sloopafval en huisraad (klusafval) Bij het bouwen en verbouwen komt afval vrij, het bouw- en sloopafval. Het is geen huishoudelijk afval en mag dus niet bij het huishoudelijk afval worden aangeboden. Uw bouw- en sloop afval wordt op een efficiënte manier gesorteerd en kan voor het merendeel hergebruikt worden.
Bouw- en sloop afval bestaat voornamelijk uit de volgende fracties:

 • grofvuil
 • puin (niet verontreinigd)
 • zand / grond
 • kiezel
 • gips
 • hout
 • metalen
 • papier / karton
 • plastics
 • kunststoffen
 • tempex
 • huisraad
gemengd


Stoffen die absoluut niet aangetroffen mogen worden door puincontainer.nl in het bouw- en sloop afval en daarom ook worden uitgesloten.
Niet geaccepteerd wordt:

 • KCA (chemisch (gevaarlijk) afval)
 • asbesthoudende of asbestlijkende materialen
 • autobanden
 • bruin- en witgoed
 • Matrassen/bankstellen, hiervoor geldt een naheffing van € 150,00 per stuk ex. btw.


Schoon puin Schoon puin bestaat uit steenachtige materialen, dat vrijkomt bij bouw- en sloopwerkzaamheden. Wanneer u het gescheiden afvoert kunt u veel geld besparen. De fractie in een puincontainer bestaat veelal uit de volgende materialen:

 • tegels
 • beton
 • bakstenen
 • schoon grind
schoon


Stoffen die niet aangetroffen mogen worden door puincontainer.nl en daarom worden uitgesloten.
Niet geaccepteerd wordt:

 • gipsproducten
 • puin met roet / asbest
 • stukwerkpuin
 • gasbeton
 • asfalt beton
 • zandpercentage van > 10%
 • andere stoffen / materialen dan steenachtige materialen


Hout Het hout dat vrijkomt bij bouwen of verbouwingen wordt onderverdeeld in twee groepen: A- en B-hout. In de containers van puincontainer.nl mogen deze houtstromen gedeponeerd worden.

A-hout
A-hout bestaat uit massief en onbehandeld hout afkomstig uit bouw- en sloopwerkzaamheden, houtverwerkende industrie en bij sorteerprocessen van bouw- en sloopafval.

De A-hout fractie bestaat uit:

 • pallets
 • massief hout
 • ongeverfd bouw- en sloophout
 • (spijkers zijn toegestaan)
A-hout


De B-hout fractie bestaat uit:

 • hardhout
 • hardboard
 • zachtboard
 • geplastificeerd hout
 • geschilderd hout
 • spaanplaat
 • vezelhout
B-hout


De volgende afvalstromen vallen niet onder A- en B- hout:

 • stoffen die uit ander materiaal bestaan dan hout
 • vers hout (snoeihout)
 • geïmpregneerd hout (bielzen, schuttingen of verwante delen)
 • hout dat langere tijd in het water heeft gestaan


Grond Materiaal (grond/zand) vrijkomend bij graafwerkzaamheden.

Grond fractie bestaat uit:

 • visueel schone grond
 • visueel schoon zand
 • tuinaarde
 

De volgende afvalstromen vallen niet onder grond:

 

 
 • grond afkomstig uit saneringen
 • boomstronken en/of stobben
 • bodemvreemd materiaal
 • vervuiling door vloeistoffen (olie, oplosmiddelen e.d.)


Groenafval (Tuin- en plantsoenafval) Vers verkleind tuin- en plantsoenafval is organisch afval dat vrijkomt bij onderhoud- en snoeiwerkzaamheden van openbaar en particulier groen.
De groenfractie bestaat uit:

 • boomstammen
 • takken
 • struiken
 • riet
 • aanhangende grond
groenMaterialen die absoluut niet aangetroffen mogen worden in onze containers zijn:

Meer in het bijzonder zijn uitgesloten stoffen die:

 • giftig zijn
 • in combinatie met overig afval giftige stoffen kunnen opleveren
 • schade kunnen opleveren aan mens, dier en gewas
 • zelfontbrandbaar zijn
 • explosief zijn
 • in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen en/of ontbranden
 • schade kunnen opleveren aan de bodem, het oppervlaktewater of grondwater
 • milieuhygiënisch of technisch moeilijk te verwerken zijn
 • kadavers en slachtafval
 • worden bestempeld als specifiek ziekenhuisafval
 • radioactief zijn
 • gesloten dan wel gevulde vaten, flessen, kisten en andere verpakte stoffen voorzover op de inhoud geen directe controle mogelijk is
 • autobanden
 • bitumeuze afvalstoffen en aardolieproducten of afvalstoffen daarvan, mengsels van stoffen die giftige chemicaliën bevatten, waaronder bestrijdingsmiddelen
 • Matrassen/bankstellen en materialen die foam bevatten.

 

 

 

Voor meer informatie of uitleg over de afvalstromen kunt u contact opnemen met puincontainer.nl